15 Nisan 2019, 12:52 - 
İHALE İLANI

İHALE İLANI

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR GİRESUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN İLİ 2 GRUP 2/B SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/167621
1-İdarenin
a)Adresi :Çıtlakkale mahallesi Hükümet Konağı C Blok Zemin Kat 28200 GİRESUN Merkez/GİRESUN
b)Telefon ve faks numarası : 4542801093 -4542157578
c)Elektronik Posta Adresi :giresun-km@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı :GİRESUN İLİ 10 İLÇEDE OLMAK ÜZERE TOPLAM 92
BİRİMDE VE YAKLAŞIK 1594,13 HEKTARLIK ALANDA 3402 SAYILI KANUNUN EK_4. MADDESİ KAPSAMINDA
YAPILACAK OLAN KULLANIM KADASTROSU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bu lunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : GİRESUN İLİ BULANCAK, DOĞANKENT, ESPİYE, EYNESİL, GÖRELE, GÜCE, KEŞAP, PİRAZİZ, TİREBOLU VE YAĞLIDERE İLÇELERİ
c)Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 360(üç yüz altmış)gündür
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer : Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Zemin Kat No: 115/C GİRESUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Oda No: Z-07 28100 Merkez/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 -14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
6235 SAYILI TMMOB KANUNU VE 4958 SAYILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNCE ADAY VEYA İSTEKLİLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜ VE TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ MESLEK ODASINDAN, İLK İLAN TARİHİNİN YA DA İHALE VEYA SON BAŞVURU TARİHİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU YILDA ALINMIŞ TESCİL BELGESİNİN SUNULMASI ZORUNLUDUR.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzelkişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzelkişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzelkişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. A)3402 SAYILI KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN TESİSKADASTROSU, B)3402SAYILI KADASTROKANUNUNUNEKMADDE4KAPSAMINDAYAPILAN 2/BKULLANIMKADASTROSU,
C)3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 22-a MADDESİ KAPSAMINDA YAPILANUYGULAMALAR,
Ç) KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIMI, 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN İMAR UYGULAMASI, KÖY YERLEŞİM YERİ HARİTASI YAPIMI VE HER TÜRLÜ TESCİLE KONU HARİTA YAPIM İŞLERİ.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 575 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Zemin Kat No:115/C GİRESUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT SERVİSİ Merkez/GİRESUN adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Zemin Kat No: 115/C GİRESUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT SERVİSİ Merkez/GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ün den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Gazete Savaş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Güncel Haberler HABERLERİ
E-GAZETE
YAZARLARIMIZ
Y
Osman KIROĞLU
YSK ! E. İMAMOĞLU
Y
Cemalettin TİRYAKİ
Bulancak Güney Çevre Yolu Projesi Açıklanmalı
Y
Aysu BEKÇİ
Ramazan uğurlayıp, sağlıklı bayrama merhaba
Y
Nuri BEREKET
ORUÇ KAMERÎ TAKVİME GÖREDİR, AMA NEDEN ?
Y
Ferda AKGÜL
TOPRAKLARIMIZA GÖZ DİKİLDİ..
Y
Cahit AYDEMİR
KURUMLAR VERGİSİ (İSTİSNALAR) Soru ve Cevapları
Y
Geçim mi? Seçim mi?
Y
Barış ÇALIŞ
SİLAHA SEVGİ VE KALEM
Y
Ercan TARI
BAŞIMIZ SAĞOLSUN…
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
VİDEO GALERİ
 
FOTO GALERİ
E-POSTA LİSTESİ
 
KONUK YAZARLARIMIZ
 

©2013 - Tüm hakları Gazetesavas.com'a aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Adres : Bulancak Mah. İskele Cad. No:10/1 Bulancak/GİRESUN
Tel :0454 318 14 15
Faks : 0454 314 33 30